Firma BRAND SERVICE Paweł Maj  w oparciu o swoją misję, chce być postrzegana jako odpowiedzialny partner dążący do zapewnienia konkurencyjności na rynku oraz oferujący produkty o wysokim standardzie jakości.

Gwarantujemy realizację naszej Polityki Jakości poprzez:

 • analizowanie potrzeb konsumentów i ich realizowanie,
 • produkcję wyrobów zgodnych z wymaganiami prawnymi oraz gwarantujących wysoką jakość produktu,
 • wszechstronne zaangażowanie wszystkich pracowników, którzy są kompetentni i odpowiedzialni za realizację powierzanych im zadań,
 • ciągłe szkolenie i stałe podnoszenie kwalifikacji personelu stosownie do rosnących wymagań jakościowych,
 • stosowanie surowców i materiałów gwarantujących najwyższą jakość gotowych wyrobów,
 • zapewnianie bezpieczeństwa naszych produktów w wyniku identyfikacji, oceny i nadzorowania potencjalnych zagrożeń w trakcie całego procesu produkcyjnego i dystrybucyjnego,
 • uwzględnianie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) we wszystkich działaniach w obszarze produkcji i magazynowania produktów,
 • doskonalenie zasobów infrastruktury i technologii wytwarzania oraz podejmowanie w miarę możliwości działań celem redukcji zanieczyszczeń obciążających środowisko na dopuszczalnie niskim poziomie,
 • racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych- wody, energii i paliw w realizowanych procesach produkcyjnych,
  doskonalenie gospodarki odpadami,
 • szkolenie pracowników oraz kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego podejścia do działań sprzyjających środowisku naturalnemu.

  W codziennej pracy łączymy wiedzę, zaangażowanie i doświadczenie.